Nieuw

CLIL

CLIL is een letterwoord dat staat voor Content and Language Integrated Learning. Het is een lesmethodiek waarbij een bepaald zaakvak (bv. aardrijkskunde of geschiedenis) in een vreemde taal onderwezen wordt. De leerling kan vrij voor dit aanbod kiezen. Het is m.a.w. geen verplichting.

In ons eerste leerjaar bieden we geschiedenis aan in het Frans. In het tweede jaar kunnen de leerlingen kiezen om aardrijkskunde in het Frans te volgen en geschiedenis en godsdienst in het Engels. Ook in de bovenbouw worden een paar vakken in een andere taal aangeboden en de volgende jaren zal ons aanbod nog worden uitgebreid.

Met de CLIL-methodiek beogen we vooral de spreek- en schrijfdurf in de vreemde taal te vergroten. Onderzoek wijst bovendien uit dat zowel de kennis van de vreemde taal, als van het zaakvak vergroot door de taalactiverende werkvormen van de CLIL-methodiek. De evaluatie van de taalvaardigheid gebeurt niet in punten, maar via een attituderapport. Het zaakvak wordt op een gelijkaardige manier geëvalueerd als bij de niet-CLIL leerlingen.

 

Concreet in onze school:

EERSTE GRAAD

Eerste jaar : geschiedenis in het Frans.
Tweede jaar : geschiedenis in het Engels en aardrijkskunde in het Frans.

 

TALEN & EXACTE WETENSCHAPPEN

Derde jaar: aardrijkskunde in het Engels.

 

TECHNIEK & ENGINEERING

Plannen om CLIL aan te bieden in de doorstroomrichtingen 3 IW en 4 IW voor het vak geschiedenis in het Engels vanaf volgend schooljaar.

 

WELZIJN & MAATSCHAPPIJ

Vijfde jaar: cultuurwetenschappen in het Engels in Humane wetenschappen.
Vijfde jaar: gedragswetenschappen in het Frans in Humane wetenschappen.

 

Waarom?

-          Leerwinst in de CLIL-taal: uitbreiding woordenschat, oefenen van taalvaardigheden met focus op luisteren en spreken;

-          door de activerende CLIL-werkvormen beheersen leerlingen ook de inhoud van het zaakvak beter;

-          leerlingen staan positief tegenover het leren van nieuwe talen;

-          leerlingen oefenen in leren leren;

-          extra inspanningen zijn nodig voor het zaakvak en het verwerven van de taal

-          het stimuleert het doorzettingsvermogen.

Evaluatie?

De leerplandoelstellingen van het zaakvak worden getoetst. Voor de vreemde taal geeft de leerkracht de evolutie van de taalvaardigheden weer aan de hand van een attituderapport. Voor de vreemde taal ligt de focus dus op procesevaluatie.

 

Inschrijven voor CLIL

De plaatsen zijn beperkt.

De inschrijving is steeds voor een volledig schooljaar

Inschrijven kan pas na toelatingsgesprek met een van de CLIL-leerkrachten

 

 

De plaatsen zijn beperkt. De inschrijving is steeds voor een volledig schooljaar.

 

Boeken?

CLIL-leerkrachten ontwikkelen eigen cursusmateriaal en maken een eigen cursus. Er is dus een aparte boekenlijst voor CLIL-leerlingen.