Dit domein

Wie zijn wij?

Het Oscar Romerocollege campus Het Laar is een school voor Buitengewoon Basisonderwijs. Binnen onze school bieden wij onderwijs op maat aan leerlingen die moeilijkheden ondervinden met leren en/of leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Vanuit de ondersteuningsnoden die onze leerlingen ervaren, geven wij vorm aan een programma op maat met aangepaste middelen en methodes.

Een team van gemotiveerde mensen staat klaar om samen met uw kind op weg te gaan. Ons team bestaat uit leerkrachten, kinderverzorg(st)ers, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en orthopedagogen.

Binnen onze school staat het welbevinden van onze leerlingen voorop. Een kind kan pas stappen vooruit maken in zijn/haar ontwikkeling als hij/zij zich goed voelt.

 Wij organiseren kleuteronderwijs voor kinderen met:

  • een verstandelijke beperking (verslag type 2)
  • een autismespectrumstoornis (verslag type 9)

Wij organiseren lager onderwijs voor kinderen met:

  • specifieke onderwijsbehoeften (verslag type basisaanbod)
  • een verstandelijke beperking (verslag type 2)
  • een autismespectrumstoornis (verslag type 9)

Dankzij een enthousiast team van leerkrachten en therapeuten zorgen wij voor
een aangename sfeer waarin uw kind zich écht goed kan voelen

Leerkrachten 'Algemene en Sociale Vorming' Dit zijn de klasleerkrachten. Ze verzorgen het reken- en taalonderricht en de algemene vakken. Lichamelijke opvoeding en crea worden verzorgd door vakleerkrachten.
Leerkracht 'Individueel Onderricht ' Dit is de zorgleerkracht van de school. Leerlingen kunnen hier terecht voor individuele hulp.
Leerkracht 'Opvoedkundige Activiteiten'Deze verzorgt de voorbereiding van buitenschoolse activiteiten.
GOK-coördinatoren
Deze 2 mensen helpen de school (leerlingen, ouders, team en netwerk) bij het zo goed mogelijk nastreven van Gelijke Onderwijs Kansen voor alle leerlingen. Hun hoofdtaken zijn: ouderbetrokkenheid begunstigen, taalvaardigheid optimaliseren, netwerk gebruiken, openheid en diversiteit verzorgen, tevredenheidsonderzoeken uitvoeren. 
OrthopedagogeDeze zorgt voor de opvolging van de kinderen en de ondersteuning van de leerkrachten. Zij onderhoudt de contacten met ouders en buitenschoolse diensten zoals het CLB, thuisbegeleidingsdienst, ...
LogopedistenDeze geven therapie bij articulatie-, taal- en stemproblemen
KinesitherapeutenDeze geven therapie in verband met motorische en psychomotorische stoornissen.
ErgotherapeutenDeze geven therapie aan kinderen met fijnmotorische problemen en schrijfmoeilijkheden.
KinderverzorgsterDeze leert zelfredzaamheid aan en helpt de lichaamshygiëne te verbeteren.

autiklas