Onze school

Onze Missie

In deze presentatie vindt u meer informatie over de overgang van het 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar.

Missie

Het Óscar Romerocollege staat voor kwaliteitsvol onderwijs op alle niveaus en in verschillende domeinen. Het is onze opdracht om alle jongeren uit Dendermonde en omgeving de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen in de beste omstandigheden met inbegrip van aangepaste zorg en begeleiding. Gebaseerd op de idealen van Óscar Romero geven we onze leerlingen belangrijke christelijke waarden mee, die hen straks in staat moeten stellen als positief-kritische jongvolwassenen een zinvolle bijdrage te leveren aan de uitdagingen van de samenleving in de 21ste eeuw.

Óscar Romero – “La voz de los sin voz”

De figuur van Óscar Romero boeit ons als moderne martelaar van de wereldkerk en in het bijzonder als vertegenwoordiger van Latijns-Amerika en het zuidelijk halfrond. Zijn gedrevenheid om te strijden tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking, zijn sociale bewogenheid en zijn visie op bevrijding en gelijkwaardigheid vormen een bron van inspiratie, waaraan het project van het Óscar Romerocollege zich kan laven.

Waarden Óscar Romero

  • respect
  • gelijkwaardigheid
  • verbondenheid
  • eerlijkheid
  • dienstbaarheid

Onderwijzen is zaden in het leven van jonge mensen leggen.
Zaden die ooit zullen opschieten.
We doen dat omdat ze de belofte van de toekomst in zich dragen.

– Óscar Romero

 

Opvoedingsproject

Onderwijs en opvoeding in bevrijdende dienstbaarheid

Als eigentijdse katholieke school willen we erover waken dat het Óscar Romerocollege een genadige leefwereld is voor jonge mensen, m.a.w. een wereld waarin ruimte is voor opgroeien met vallen en opstaan. Naast een kwaliteitsvolle en uitdagende opleiding wordt er tijd gemaakt voor zingeving en engagement dat verder wil kijken dan louter prestatiegericht onderwijs. Bevrijdende dienstbaarheid begrijpen wij immers als:  jongeren kritisch laten nadenken en debatteren over normen en waarden, hen boven zichzelf laten uitstijgen door hun talenten te leren ontdekken en ontplooien, hen de mogelijkheid bieden om de wereld te verkennen, hen creatieve en sportieve uitlaatkleppen aanbieden, net als pastoraal geëngageerde initiatieven, ...  Tegelijk willen we met elke leerling individueel op weg gaan om binnen ons studieaanbod het beste traject te vinden. Als we erin slagen om elke leerling met de juiste zorg zijn plaats te helpen vinden, kunnen we onze dienstbaarheid ten volle realiseren en bijdragen aan de verwachtingen van de samenleving.

In dialoog

We zijn een gastvrije school die kansen wil geven aan alle jongeren, ongeacht hun achtergrond. De diversiteit van onze leerlingen beschouwen we als een kans tot dialoog met andere visies en culturen. Een open gesprek voeren over levensvisie en zingeving vinden we één van onze taken. In de confrontatie met die diversiteit hechten we belang aan onze traditie en ons erfgoed en proberen we onze eigen christelijk geïnspireerde identiteit te herbronnen en een plaats te geven. De uiteindelijke individuele keuzes zullen de jongvolwassenen in volle verantwoordelijkheid zelf maken.

Zin voor kwaliteit 

Vanuit onze rijke ervaring in kwaliteitsvol onderwijs zetten we radicaal in op elk talent. Een oriëntering die aansluit bij de individuele talenten en interesses daagt elke leerling uit om zich zo goed mogelijk te ontplooien en geeft elke jongere een gevoel van fierheid over het eigen kunnen mee. We leggen de lat hoog voor alle leerlingen, zowel de abstracte denkers als de concrete doeners.

We stimuleren leerlingen om zich ook in te zetten en te meten in talrijke buitenschoolse projecten, activiteiten en wedstrijden zowel  lokaal, regionaal, als internationaal.

Groot en toch nabij 

Het Óscar Romerocollege is een grote organisatie, maar desondanks stellen we de leerling centraal. We hechten veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen en werken aan een aangenaam leer- en leefklimaat binnen de diverse domeinscholen.   

Het is onze opdracht de evangelische en bevrijdende dienstbaarheid  waar te maken in de dagelijkse werking van de school: een goed gestructureerde leerlingenbegeleiding, gesteund op het engagement van elke leerkracht, biedt een brede basiszorg aan elke leerling. Voor leerlingen met bijzondere noden bouwen we een professioneel en toegankelijk zorgvangnet uit. 

Verbondenheid 

Leerlingen, ouders, ondersteunend personeel, leerkrachten en directie maken samen school in een sfeer van actieve verbondenheid.  We zijn  ervan overtuigd dat leerlingen die gelukkig zijn op school, liever en beter leren. Daarom streven we naar een school met een open communicatie, een cultuur van inspraak en gastvrijheid, waarin wederzijds respect centraal staat. Inspraak zien we niet alleen als medezeggenschap, maar ook als medeverantwoordelijkheid in het schoolleven.      

Tijdens pastorale momenten beleven we die verbondenheid in gemeenschap en maken we bewust tijd voor stilte en bezinning. 

Maatschappelijk verantwoord onderwijzen

Het is een bewuste keuze om met ons opvoedingsproject ten volle onze rol op te nemen binnen de samenleving en binnen de wereld van vandaag.  Duurzaam onderwijzen houdt in dat we de ons toevertrouwde leerlingen bewust maken van hun verantwoordelijke rol in de samenleving, maar dat we tegelijk ook bouwen aan een betere wereld. We stellen alles in het werk om leerlingen actief te laten groeien in weerbaarheid en verantwoordelijkheidszin en besteden aandacht aan de vorming van de totale persoon.  Op die manier bereiden we de leerlingen voor om een duurzame rol te spelen in de samenleving.

Ons beeldmerk:

Het logo is opgebouwd rond 8 vierkanten en ruiten, de bouwstenen van het logo, die bouwstenen staan voor de verzameling van scholen die samen het college vormen:

• De bouwstenen gebruiken we ook als metafoor voor de individuele leerlingen: een school, een college is een verzameling van talenten, er is plaats voor elk talent.

• De baseline ‘samen bouwen aan je toekomst’ is een verderzetting van het beeldmerk.

• De ster als vorm van het logo is een sterk, positief symbool en verwijst tevens naar de katholieke signatuur van het college.

• Het kleurgebruik en het ‘gevoel’ van een mozaïek verwijst naar Latijns-Amerika (de herkomst van Óscar Romero).

 

Last update 11/10/2016