Onze school

Zorgbeleid

Het zorgcontinuüm

Onze visie op zorg heeft gestalte gekregen vanuit ons christelijk gedachtegoed en het pedagogisch project van het Óscar Romerocollege, waarin we hoog inzetten op de gelijkwaardigheid en het socio-emotioneel welbevinden van alle leerlingen, en vanuit een brede visie op geïntegreerde zorg die zich in de loop van de voorbije jaren gevormd heeft in onze scholen. De leerkrachten geven samen met het zorgteam gestalte aan ons zorgbeleid. In samenwerking met het CLB wordt de zorg voor elke leerling individueel gecoördineerd op de cel leerlingenbegeleiding. De principes van handelingsgericht werken vormen het kader van onze zorgwerking.

Eerst en vooral willen we aan al onze leerlingen een uitgebreide basiszorg bieden met een krachtige leeromgeving als uitgangspunt, waarbij elke leerkracht een rol vervult en aandacht heeft voor de verschillen tussen de leerlingen, met het oog op een zo gedifferentieerd mogelijke aanpak van de individuele leerling.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie de brede basiszorg niet volstaat, kunnen rekenen op extra ondersteuning of extra maatregelen. Voor deze leerlingen zijn er specifieke sticordimaatregelen die vastgelegd worden in individuele begeleidingsplannen op maat van elke leerling na overleg tussen de ouders, de klassenraad en de zorgcoördinator. We zetten ook extra in op de begeleiding van leerlingen die socio-emotionele ondersteuning nodig hebben.

Voor leerlingen voor wie ook deze uitbreiding van zorg niet voldoende is, wordt in de cel leerlingenbegeleiding een begeleidingsinitiatief ontwikkeld waarbij het CLB overgaat tot een gericht diagnostisch en/of hulpverleningstraject. In bepaalde gevallen kan de leerling in samenwerking met het CLB en in overleg met de ouders ook naar externe begeleiding worden doorverwezen. Indien de zorgvraag de draagkracht van de school overstijgt, kan de overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn.

leefsleutels teambuilding