Algemene info

Visie en werking

Het is belangrijk dat kinderen graag naar school gaan. Ons schoolteam zet zich enthousiast in voor een goede school- en klassfeer, zodat onze kinderen in de beste omstandigheden kunnen leren. Ze worden door de leerkrachten en het zorgteam met de beste zorgen omringd.

Er wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem dat toelaat om de evoluties op cognitief en emotioneel vlak op elk moment, gedurende de hele schoolloopbaan, in kaart te brengen. Zo kunnen, na overleg met de ouders, tijdig aangepaste maatregelen genomen worden om kinderen, die ondersteuning nodig hebben, te helpen.

In de derde kleuterklas wordt de basis gelegd voor een veilige overstap naar de lagere school. De samenwerking met de eerste leerjaren is hierbij een sterke troef.

Al deze elementen dragen ertoe bij om op het einde van de lagere school een weloverwogen studieadvies te geven zodat de leerlingen een vlotte overgang naar het secundair onderwijs kunnen maken.