Algemene info

Zorgbeleid

Uw kind is onze zorg

Onze visie op zorg heeft gestalte gekregen vanuit ons christelijk gedachtegoed en het pedagogisch project van het Óscar Romerocollege, waarin we hoog inzetten op de gelijkwaardigheid en het socio-emotioneel welbevinden van alle leerlingen.De klasleerkracht geeft samen met het zorgteam gestalte aan het zorgbeleid. We werken ook nauw samen met het CLB.

Eerst en vooral willen we aan al onze leerlingen een uitgebreide basiszorg bieden met een krachtige leeromgeving als uitgangspunt, waarbij elke leerkracht een rol vervult en aandacht heeft voor de verschillen tussen de leerlingen, met het oog op een zo gedifferentieerd mogelijke aanpak van de individuele leerling.

Leerlingen voor wie de brede basiszorg (in de klas) niet volstaat, kunnen rekenen op extra ondersteuning.

Een zorgleerkracht helpt de klasleerkracht (team-teaching) in de klas om op die manier een kind extra uitleg te geven. Soms wordt een kind uit de klas gehaald, individueel of in een klein groepje, om de nodige hulp te krijgen.

Heeft een kind nog meer zorg nodig, dan overleggen we (zorgcoördinator – directie – vaak CLB) samen met de ouders hoe we het verder kunnen helpen in zijn/haar probleem, op socio-emotioneel of op leergebied.

Onze zorg kent een tweerichtingsverkeer: meestal ontdekt de klasleerkracht een probleem en nemen wij contact op met u. Maar, als u als ouder iets opmerkt wat u zorgen baart bij uw kind, dan bent u zeker welkom in onze school om te overleggen.

Er zijn drie oudercontacten tijdens een schooljaar waar u over uw kind kan praten met de meester of juf van de klas.

In samenwerking met het CLB en in overleg met de ouders kan uw kind ook naar externe begeleiding (bv. logopedist, revalidatiecentrum, kinesist,…) worden doorverwezen. Indien de zorgvraag de draagkracht van de school overstijgt, kan de overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn.

 

Zorgcoördinator Lager onderwijs:
Anne Wielandts (campus Sas, het tweede tot het zesde leerjaar)
Nathalie Segers (campus Sas, eerste leerjaar)
Marleen Joos (campus Pijnderslaan)

Zorgcoördinator Kleuter onderwijs:
Nathalie Segers (campus Sas en campus Pater De Smet)
Marleen Joos (campus Pijnderslaan)


Zorgleerkrachten
An Vercauteren
Emma Van Houwe
Marjan De Wolf
Els Michem
Annelien Deboot
Annelies De Bock
Grietje Putteman
Fleur Van Damme
Eli Byl