Studieaanbod

Doorstromen

Het domein economie en IT omvat alle studierichtingen waar de economische en commerciële aspecten van onze maatschappij centraal staan. De band tussen economie en maatschappij geven we echter ook nog een andere betekenis: het economisch belang moet in functie staan van een brede maatschappelijke en humane visie. Welvaart is enkel een doel als zij bijdraagt tot het welzijn van ieder mens. In een open economie kunnen de economische aspecten bovendien niet los gezien worden van de maatschappelijk-culturele. Handel drijven met de rest van de wereld betekent ook in contact komen met andere culturen en met vreemde talen.

De leerlingen kunnen kiezen voor studierichtingen die voorbereiden op academische opleidingen binnen de economische sfeer. De wetenschappelijke studie van de economie is daar van groot belang. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de kennis van moderne talen als belangrijk middel van communicatie binnen een internationale economische context.

We bieden eveneens richtingen aan die voornamelijk op een doorstroming gericht zijn naar communicatie-, IT- en/of bedrijfskundig gerichte professionele bacheloropleidingen. Leerlingen richten zich daar meer op segmenten van het brede economische kader. Zij gebruiken hun kennis en vaardigheden binnen een concrete context van een bedrijf. Ook hier ligt er een belangrijke nadruk op taal en communicatie.

Wie voor dit domein kiest, kan ook voor studierichtingen kiezen die opleiden tot directe tewerkstelling in de commerciële dienstverlening (klantgerichte opleidingen) of binnen de administratie. Door middel van vervolgopleidingen kunnen leerlingen voor een nog smallere richting of kwalificatie kiezen in functie van een beroepskwalificatie binnen logistiek, administratie of verkoop. 

De leerlingen die kiezen voor een economische opleiding, kiezen voor een brede kijk op de maatschappij. Zij willen inzicht verwerven in de macro-economie (de wetmatigheden van de algemene economie) en in de micro-economie (bedrijfseconomie) en de informatica. Opleiden tot ondernemerschap en tot de vele vormen van commerciële, logistieke en administratieve dienstverlening neemt een centrale plaats in binnen het domein.