Studieaanbod

Doorstromen

In dit domein ligt de klemtoon op klassieke en moderne talen enerzijds, en op de meer abstracte exacte wetenschappen anderzijds.

Het domein bevat vooral studierichtingen die in de eerste plaats gericht zijn op doorstroming naar het academisch hoger onderwijs aan de universiteit. Enkel de richting Techniek-Wetenschappen krijgt een mogelijk vervolg in een opleiding tot professionele bachelor aan een hogeschool. Er zijn geen richtingen die rechtstreeks voorbereiden op de arbeidsmarkt.

In de talenrichtingen gaat de aandacht vooral naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven), het nadenken over taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met verschillende vormen van literatuur in de eigen of een vreemde taal.

De wetenschappelijke richtingen leggen vooral de nadruk op de vakken biologie, fysica en chemie. Er wordt veel aandacht besteed aan het verzamelen van feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. De richtingen met de component wiskunde bereiken een hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Ze stellen hoge eisen op inzichtelijk vlak.

De leerling die kiest voor dit domein, is bereid veel tijd te besteden aan zijn studiewerk. Hij of zij kan gemakkelijk leerstof verwerken en heeft een groot analytisch en synthetisch denkvermogen. De leerling heeft een grote belangstelling voor taal, literatuur en cultuur of voor wetenschappen en wiskunde.

 

Doorstroom ABA

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Latijn-moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Moderne talen-wetenschappen

Moderne talen - wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

Doorstroom PBA/ABA

Techniek-wetenschappen